หน่วยตรวจสอบภายใน

นางปวีณา พูลสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายกฤษฐนชนม์ หาระไชย
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ