กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดฯ

นางสาวพรธิภา เฉลิมสุขศรี
ผู้อำนวยการกลุ่ม

กุลจิรา พิธิยานุวัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน