กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ

นางเพ็ญจันทร์ บุญเพ็ง
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางออมใจ บุญเขียว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายมานะ จรพิภพ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวดลใจ ถาวรวงศ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวเยาวธิดา เสี้ยวเส็ง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางองุ่น ละเต็บซัน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางรัศมี มีเดช
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ