กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางสาวนพรัตน์ เชื้อวงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางอารี คำไกร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางลัดดา เผือกพูลผล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายกำพล ชาวกัณหา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ