ข่าวประชาสัมพันธ์-แผนงานด้านต่างๆ
แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 175) 08 เม.ย. 65
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 2564 (อ่าน 182) 08 เม.ย. 65
แผนปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) (อ่าน 323) 08 ก.พ. 65
รายงานแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 447) 18 ต.ค. 64
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ2564 (อ่าน 387) 03 ก.ย. 64
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา (ปีงบประมาณ2563-2565) (อ่าน 592) 09 ส.ค. 64
รายงานการติดตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 2563-2565 (อ่าน 693) 12 พ.ย. 63