ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกิบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของิชาชีพ (อ่าน 91) 13 มิ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ (อ่าน 103) 07 มิ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (อ่าน 105) 07 มิ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 29/37 ปี 2023/2024 (อ่าน 102) 07 มิ.ย. 65
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (อ่าน 103) 26 พ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (อ่าน 104) 25 พ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ครูเข้าร่วมประชุมและเชิญชวนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าประกวด กิจกรรมชุมชุนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (อ่าน 75) 25 พ.ค. 65
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่ปห่งชาติ ประจำปี 2565 (อ่าน 77) 25 พ.ค. 65
การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา (อ่าน 72) 23 พ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา (อ่าน 176) 24 มี.ค. 65
ประชาสัมพันธ์และสรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบิรโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (อ่าน 174) 22 มี.ค. 65
หนังสือสั่งการฝ่ายบริหารงานทั่วไป (อ่าน 225) 08 ก.พ. 65
สมัครเข้ารับทุนการศึกษา สำหรับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (อ่าน 298) 08 ก.พ. 65
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง (อ่าน 198) 08 ก.พ. 65
ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (อ่าน 203) 03 ก.พ. 65
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 176) 03 ก.พ. 65
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากภัยไซเบอร์ (อ่าน 171) 03 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล (อ่าน 145) 03 ก.พ. 65
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (อ่าน 161) 03 ก.พ. 65
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืนฯ (อ่าน 152) 03 ก.พ. 65
เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (อ่าน 160) 24 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์โครงการ คนไทย E-Waste (อ่าน 153) 18 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น (อ่าน 168) 18 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุ (อ่าน 161) 18 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (อ่าน 172) 24 ธ.ค. 64
การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2565 (อ่าน 190) 25 พ.ย. 64
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (อ่าน 189) 25 พ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร อัพเดทธรรมาภิบาลต้านการทุจริต (อ่าน 175) 18 พ.ย. 64
เรื่อง มีความประสงค์จะรับย้าย หรือรับโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ (อ่าน 198) 18 พ.ย. 64
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลภายนอกจ้างเหมาปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา (พนักงานขับรถ) (อ่าน 183) 18 พ.ย. 64