ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
( จำนวน 15 รูป / ดู 27 ครั้ง )
การจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๖๕
( จำนวน 90 รูป / ดู 116 ครั้ง )
ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๕ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
( จำนวน 15 รูป / ดู 48 ครั้ง )
ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้รับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งคร
( จำนวน 8 รูป / ดู 35 ครั้ง )
ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้รับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งคร
( จำนวน 27 รูป / ดู 57 ครั้ง )
โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึกษา
( จำนวน 57 รูป / ดู 57 ครั้ง )
ประชุมการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๕ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
( จำนวน 8 รูป / ดู 47 ครั้ง )
ประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
( จำนวน 9 รูป / ดู 52 ครั้ง )
ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๔
( จำนวน 11 รูป / ดู 100 ครั้ง )
ประชุมการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๕ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
( จำนวน 13 รูป / ดู 128 ครั้ง )