พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 446.79 KB
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.05 KB
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 234.96 KB
คำสั่ง คสช.ที่ 19/2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.06 KB