ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร
การติดต่อสื่อสาร

บุคคล/กลุ่มงาน

เบอร์โทรศัพท์/FAX

  - ศึกษาธิการจังหวัด

0 – 3808 - 8231

  - กลุ่มบริหารงานบุคคล
  - กลุ่มอำนวยการ

0 – 3808 – 8230
Fax : 0 – 3808 – 8230

  - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  - กลุ่มนโยบายและแผน

0 – 3808 - 8232

  - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
  - กลุ่มพัฒนาการศึกษา
  - กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

0 – 3808 - 8233

  - Websiteสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

www.cpeo.go.th

  - E-Mail สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Stj216@gmail.com

  - ระบบนำทางสู่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

GPS

 แผนที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ถนนสายเลี่ยงเมือง ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000


                                               คลิก....>> เข้าสู่หน้า STREET VIEW